I. Regulamin dostawy:

1. Poniższe zasady („Zasady”) określają warunki zamawiania nowych pojazdów zwanych dalej („Pojazdy”) za pośrednictwem platformy internetowej internetowej AutaElektryczne.pl zwanej w dalej
(„Platforma”), opracowanej i zarządzanej przez iPolska Grzegorz Gumulak z siedzibą Młodów 5, 33-343 Rytro, NIP 734-116-63-37

Niezależnie od powyższego, administratorem Platformy nie jestDostawca , ani strona Umowy Dostawy („Umowa ”).
2. Dane Dostawcy, w tym jego nazwa, dane rejestrowe, adres, adres email, numer telefonu i faksu, a także adres na potrzeby składania reklamacji są przekazywane Kupującemu wraz z podpisanim umowy Dostawy (także za pośrednictwem poczty elektronicznej).

3. Niniejsze Zasady mają zastosowanie do Umów, w odniesieniu do których Zamówienie jest dokonywane za pośrednictwem Platformy, zaś po pomyślnym zakończeniu procedury rezerwacji Umowa jest podpisywana na piśmie przez Dostawce i Kupującego obecnych równocześnie w lokalu Dostawcy, lub (ii) Umowa jest zawierana jako umowa zawierana na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej.

II. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PLATFORMY
1. Platforma jest internetową bazą danych, za pośrednictwem której Kupujący mają możliwość uzyskania informacji o sprzedawanych Pojazdach, mają możliwość wygenerowania zamówienia na potrzeby zakupu wybranego Pojazdu. Platforma może oferować możliwość oraz przewidywać wymóg rejestracji i utworzenia profilu w celu uzyskania dostępu do informacji na Platformie a także umożliwia Kupującym dokonywanie następujących czynności:
1.1. składanie oświadczeń elektronicznych w zakresie:
1.1.1. wyboru i wskazania Pojazdu, który zamierzają nabyć;
1.1.2. wyboru dodatkowych usług związanych z Pojazdem, w przypadku, gdy Platforma zawiera informacje dotyczące usług, których mowa;
1.1.3. wyboru sposobu i warunków dostawy Pojazdów (odbiór Pojazdu od Dostawcy lub dostarczenie Pojazdu na adres wskazany przez Kupującego;
1.1.4. wyboru sposobu i warunków dokonania płatności ceny Pojazdu;
1.1.5. przekazania danych osobowych w związku z zawarciem Umowy;
1.1.6. zatwierdzenia i wysłania zamówienia zawierającego informacje przewidziane powyżej;
1.2. otrzymywanie wszelkich niezbędnych informacji w związku z Pojazdami i usługami oferowanymi na Platformie;
1.3. otrzymywanie informacji o nowych towarach i usługach oferowanych na Platformie.

2. Kupujący i Sprzedający uzgadniają, że wszystkie oświadczenia składane pomiędzy nimi w związku z zawarciem Umowy i jej realizacją mogą być składane elektronicznie oraz za pomocą oświadczeń elektronicznych.

III. KORZYSTANIE Z PLATFORMY
1. W celu korzystania z Platformy w odniesieniu do wszystkich usług oferowanych na Platformie, Kupujący powinien wprowadzić wybraną nazwę użytkownika oraz hasło w celu uzyskania dostępu zdalnego w przypadku, gdy konieczna jest rejestracja.
2. Nazwa oraz hasło wymagane na potrzeby uzyskania dostępu zdalnego zostaną określone przez Kupującego w drodze rejestracji elektronicznej.
3. Wprowadzając swoje dane przy wysyłaniu Zamówienia oraz zaznaczając pole, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Zasadami, zgadza się z ich treścią i zobowiązuje się do ich bezwarunkowego przestrzegania.
4. W celu korzystania z Platformy konieczne jest posiadanie komputera z połączeniem internetowym i aktualną wersją przeglądarki internetowej.
5. Korzystanie z Platformy, jak również proces składania zamówienia i zawierania umowy są bezpłatne, w związku z czym Kupujący ponosi jedynie standardowe koszty określone przez dostawców wybranych środków komunikacji (na przykład telefonu, Internetu, poczty, kuriera itp.).

IV. KROKI TECHNICZNE ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY SPRZEDAŻY
1. Kupujący składa Zamówienie za pośrednictwem Platformy postępując zgodnie z instrukcjami wskazanymi na Platformie. Składając Zamówienie, Kupujący wybiera konfigurację Pojazdu oraz może złożyć inne oświadczenia, wskazane w punkcie II.1.1 powyżej. Po wygenerowaniu Konfiguracji pojazdu, zostaje ona przesłana do Kupującego poczta elektroniczna.
2. Po sprawdzeniu przez Dostawcę dostępności Pojazdu w magazynie, Sprzedający zawiadamia Kupującego w wiadomości e-mail, wysłanej na wskazany adres e-mail, że (i) Pojazd jest dostępny, lub (ii) dostarczenie wybranego Pojazdu jest niemożliwe.
3. Jeśli Pojazd jest dostępny, Dostawca wysyła Kupującemu potwierdzenie złożenia Zamówienia na wskazany adres e-mail, a także informację dotyczącą kwoty opłaty rezerwacyjnej („Opłata
Rezerwacyjna”) oraz sposobu płatności. Zamówienie jest przetwarzane wyłącznie po uiszczeniu przez Kupującego Opłaty Rezerwacyjnej, w kwocie oraz w sposób wskazany w trakcie składania
Zamówienia.
4. Jeśli Kupujący dokonał płatności Opłaty Rezerwacyjnej w przewidzianym terminie, Dostawca wysyła potwierdzenie otrzymania Opłaty Rezerwacyjnej a strony przystępują do zawarcia Umowy.
5. Ani złożenie Zamówienia ani uiszczenie Opłaty Rezerwacyjnej, zaliczki, zadatku nie powodują, że Dostawca jest w jakikolwiek sposób związany Zamówieniem, Umową. Na dowolnym etapie
procesu składania i przeglądu Zamówienia Dostawca może anulować Zamówienie, informując Zamawiającego telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie a w takim
przypadku Opłata Rezerwacyjna zwana w umowie „zadatkiem”, „zaliczką” uiszczona przez Kupującego podlega zwrotowi na jego rzecz. Opłata Rezerwacyjna nie stanowi zaliczki ani zadatku zgodnie z kodeksem cywilnym.
6. Jeśli Opłata Rezerwacyjna nie zostanie uiszczona w przewidzianym terminie, rezerwacja zostanie uznana za nieważną i automatycznie anulowana. Jeśli Opłata Rezerwacyjna zostanie uiszczona, lecz Umowa nie zostanie zawarta w przewidzianym terminie, Opłata Rezerwacyjna podlega zwrotowi na rachunek bankowy Kupującego a rezerwacja podlega anulowaniu. Dostawca zawiadomi o tym Kupującego przesyłając wiadomość e-mail na wskazany przez niego adres email.
7. Ukończenie procedury składania Zamówienia i dokonywania rezerwacji, opisanej w punktach IV.1-IV.6 (włącznie), nie stanowi Umowy. Umowa jest zawierana w chwili podpisania dokumentu
Umowy przez Dostawcę i Kupującego lub, w przypadku Umowy zawieranej w formie elektronicznej, po wymianie korespondencji elektronicznej pomiędzy Dostawcą a Kupującym, w której obie strony wyraźnie potwierdzą wolę zawarcia Umowy na warunkach określonych w korespondencji, w Zasadach i mających zastosowanie w Regulminie.
8. Umowa jest zawierana w języku polskim.
V. PRAWO DO ODSTĄPIENIA
Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, składając pisemne oświadczenie wobec Dostawcy. Kupujący ma obowiązek dokonania zwrotu pojazdu Dostawcy lub przekazania go osobie upoważnionej przez Dostawcę bez zwłoki, a w każdym przypadku w ciągu 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedający zaproponuje, że sam dokona odbioru pojazdu.

9. Kupujący może przeprowadzić test i kontrolę pojazdu w okresie, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia cech charakterystycznych, właściwości i sposobu funkcjonowania pojazdu. W szczególności, Kupujący ma prawo do wykonania maksymalnie trzech krótkich jazd próbnych, lecz nie do codziennego korzystania z pojazdu, transportu jakiegokolwiek ładunku lub odbycia długiej podróży.
10. W przypadku, gdy Kupujący wykona prawo do odstąpienia od umowy, Dostawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Kupującego zadatków, zaliczek, opłat rezerwacyjnych bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od daty, w której Dostawca został poinformowany o decyzji Kupującego o odstąpieniu od Umowy. Kupujący będzie zobowiązany do poniesienia (i) kosztów dostawy Pojazdu, chyba, że odebrał Pojazd bezpośrednio z lokalu Dostawcy oraz (ii) bezpośrednich kosztów zwrotu Pojazdu Dostawcy lub odbioru Pojazdu przez Dostawcę, a Dostawca obniży kwotę podlegającą zwrotowi o koszty, o których mowa.Dostawca może zatrzymać kwotę wpłaconą przez Kupującego do chwili, gdy otrzyma Pojazd lub dokona jego odbioru.