Regulamin

Regulamin serwisu Auta Elektryczne dla Klientów

I. PREAMBUŁA

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego oraz świadczenia i korzystania z usług serwisu dostępnego pod adresem www.autaelektryczne.pl.
2. Usługodawcą jest iPolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, adres ul. Graniczna 98, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000420042, gdzie jest również przechowywana jej dokumentacja rejestrowa, posiadająca kapitał zakładowy
120 000 zł (opłacony w całości), posiadająca numery NIP: 734-116-63-37.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
4. Regulamin Serwisu www.autaelektryczne.pl jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej pod tym samym adresem.
5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
6. Korzystający z usług Serwisu w jakikolwiek sposób oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią oraz zgadza się na warunki zawarte w regulaminie.
7. Korzystający z usług Serwisu zobowiązuje się do wykorzystywania go w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

II. DEFINICJE

Użyte w treści niniejszego Regulaminu terminy oznaczają:
1. Regulamin – wiążące zainteresowanych oraz strony umowne zasady korzystania z serwisu internetowego www.autelektryczne.pl
2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
3. Serwis – serwis internetowy www.autaelektryczne.pl należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem www.autaelektryczne.pl
4. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się osób za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zapewniający prywatność korespondencji. Adresy do korespondencji: finanse@autaelektryczne.pl, biuro@autalektryczne.pl, handel@autaelektryczne.pl, autaelektryczne.handel@gmail.com
5. Prawa autorskie – ogół praw materialnych i niematerialnych należących do autora danego utworu bądź innego dzieła upoważniające go do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści.
6. Systemy teleinformatyczne – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
7. Umowa – umowa w rozumieniu prawa cywilnego, zawierana bez jednoczesnej obecności stron za pośrednictwem Serwiu, do której zawarcia ma zastosowanie ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1219).
8. UODO– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922.).
9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
10. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu www.autaelektryczne.pl w tym negocjująca warunki transakcji za pośrednictwem serwisu oraz zawierająca z usługobiorcą umowę.
11. Usługodawca – iPolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Graniczna 98, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000420042. Kapitał zakładowy 120 000,00 zł (opłacony w całości) NIP: 734 351 54 57, REGON: 122570450.
12. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1219).
13. Zadatek – suma pieniężna dana przez Usługobiorcę przy zawarciu umowy mająca to znaczenie, że w razie niewywiązania się z umowy przez Usługobiorcę Usługodawca może od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Prezentowany Regulamin określa:

1. Obowiązki i prawa Usługodawcy i Usługobiorcy wynikającej ze świadczenia usług drogą elektroniczną,
2. zasady korzystania z Serwisu,
3. znaczenie prawne treści prezentowanych w Serwisie,
4. wymagania techniczne jakie zapienić musi we własnym zakresie Usługobiorca w celu prawidłowego korzystania z Serwisu,
5. zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu,
6. kary umowne,
7. postępowanie reklamacyjne,
8. zasady ochrony własności intelektualnej,
9. zasady ochrony prywatności Usługobiorców,
10. hierarchię postanowień poszczególnych dokumentów prywatnych.

IV. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG PREZ USŁUGODAWCĘ

1. Korzystanie z Serwisu wymagania zapewnienia przez Usługobiorcę we własnym zakresie sprzętu technicznego niezbędnego do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w szczególności:
połączenie z siecią internetową zapewniające brak możliwości ingerencji osób trzecich w treść wprowadzanych danych,
przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML
przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.
2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci internetowej. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Usługobiorcy związane z nieprawidłowym działaniem sprzętu technicznego Usługobiorcy niezbędnego do współpracy z Systemem teleinformatycznym Usługodawcy.
4. Po wprowadzeniu danych do Serwisu Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług.

V. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

1. Treści prezentowane w Serwisie są zgodne z prawem i za nie naruszają praw osób trzecich.
2. Treści prezentowane w Serwisie nie stanową oferty w rozumieniu przepisu art. 66 (1) ustawy kodeks cywilny są natomiast zaproszeniem do indywidualnych negocjacji.
3. Zawarcie umowy za pośrednictwem Serwisu następuje po potwierdzeniu wszystkich warunków handlowych przez osobę upoważnioną ze strony Usługodawcy.
4. Informacje zawarte w Serwisie stanowią ofertę handlową na ładowarki oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych, a także na samochody elektryczne i hybrydy w szczególności produkty marek: Tesla, Volkswagen, Nissan, BMW, Audi, Smart, Renault, Mercedes-Benz. Zawarcie umowy sprzedaży z Usługodawcą lub z innym podmiotem którego produkty są prezentowane w Serwisie może nastąpić po zawarciu indywidualnej umowy sprzedaży.
5. Serwis zawiera informacje dotyczące samochodów elektrycznych wybranych producentów oraz ładowarek, jak również warunków technicznych.
6. Serwis umożliwia zawarcie umowy sprzedaży, zawarcie innej umowy finansowej, skojarzenie stron przyszłej umowy, przeprowadzenie wyboru i indywidualnej konfiguracji produktu, znalezienie dostawcy produktu.
7. Portal informacyjny na którym działa Serwis jest podzielony na następujące obszary funkcjonalne:
informacje o produktach, w tym wersje wyposażenia samochodów, cenniki, promocje, dane techniczne, opisy wybranych cech i funkcji samochodów, jak również ładowarek,
informacje o dostępnych produktach finansowych z oferty AutaElektryczne
informacje o częściach zamiennych, gwarancji i serwisie,
portal umożliwiający samodzielną obsługę przez Usługobiorcę, w ramach którego Usługodawca świadczy następujące Usługi:
konfiguracja modeli samochodów marki Volkswagen,
możliwość odbycia jazdy próbnej wybranym modelem samochodu po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

8. W celu odbycia jazdy próbnej wybranym autem Usługobiorca jest zobowiązany do podania Danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu lub Adresu poczty elektronicznej.
9. W celu otrzymania przez Usługobiorcę materiałów informacyjnych, Usługobiorca jest zobowiązany do podania Danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu lub Adresu poczty elektronicznej.
10. W przypadku Usług, do świadczenia których niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę jego Danych osobowych, Usługobiorca może również wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę.
11. W celu odbycia jazdy próbnej lub otrzymania materiałów informacyjnych konieczne jest wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na udostępnienie jego Danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do odbycia jazdy testowej lub otrzymania materiałów informacyjnych. Dane osobowe Usługobiorcy, który wyrazi zgodę na ich udostępnienie będą przetwarzane przez www.autaelektryczne.pl wyłącznie w celu odbycia przez Usługobiorcę jazdy próbnej lub przekazania materiałów informacyjnych.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,
przesyłania na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.

2. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług z przyczyn technicznych.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu i Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych.
8. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych (linki). Usługodawca nie udziela gwarancji co do poprawności informacji zawartych w odnośnikach, a ich przeglądanie odbywa się na warunkach określonych przez administratora tych witryn i na własne ryzyko Usługobiorcy.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922 „UODO”.
2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
3. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa. Dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
4. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji usług Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia Usług oraz wykonania zawartej umowy.
5. Usługobiorca może wyrazić dodatkowo zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę, jest to dobrowolne i nie jest niezbędne do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
6. Usługobiorca podając Dane osobowe oświadcza jednocześnie , że:
są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
nie naruszają one praw osób trzecich,
osoba podająca den osobowe jest uprawniona do działania w imiennie Usługobiorcy,
zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

7. Zakres Danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług przez Usługodawcę jest następujący:
zawarcie umowy z Usługobiorcą: imię, nazwisko, PESEL lub numer dokumentu tożsamości, adres zameldowania, adres korespondencyjny, numer telefonu lub Adres poczty elektronicznej
możliwość odbycia jazdy próbnej: imię, nazwisko, PESEL lub numer dokumentu tożsamości, adres zameldowania, adres korespondencyjny, numer prawa jazdy, numer telefonu lub Adres poczty elektronicznej,
możliwość otrzymania materiałów informacyjnych: imię, nazwisko, numer telefonu lub Adres poczty elektronicznej,
Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub Adres poczty elektronicznej.
8. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu tylko w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.
9. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi UODO. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
10. Dane osobowe Usługobiorcy są przechowywane na dedykowanym serwerze będącym własnością Krakowskie e-Centrum Informatyczne JUMP Dziedzic Pasek Przybyła Sp.J NIP 679-27-36-374.
11. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych ich poprawiania jak i usunięcia w tym likwidacji konta w Serwisie.
12. Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie Danych osobowych może nastąpić do odpowiednich podmiotów z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.

VIII. WŁASNOŚC INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej.
2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w innych powszechnie dostępnych materiałach w szczególności naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
4. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
5. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób .

IX. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa w ramach Serwisu zostaje zawarta poprzez wprowadzenie zgodnych oświadczeń woli stron do środka komunikacji elektronicznej.
2. Usługobiorca oraz Usługodawca wprowadzają następującą hierarchię dokumentów prywatnych w zależności od pierwszeństwa ich mocy prawnej: 1) postanowienia umów zawartych indywidualne, 2) zmiany i uzupełnienia treści umów, 3) Regulamin serwisu AutaElektryczne.
3. W zależności od przyjętych rozwiązań w Serwisie umowa zostaje zawarta w chwili zaakceptowania w systemie elektronicznym uzgodnionego zamówienia oraz zapłaty zadatku lub poprzez wprowadzenie akceptującego oświadczenia woli Usługobiorcy do przygotowanej wcześniej i udostępnionej oferty.
4. Usługodawca zastrzega, iż przedmiotem świadczenia w ramach Serwisu są rzeczy wyprodukowane według indywidualnej specyfikacji i służące zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb i z tego względu Usługobiorcy będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej w ramach Serwisu. Zastrzeżenie niniejsze jest zgodne z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 683).
5. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług w ramach Serwisu jak również do odstąpienia od zawartej już Umowy w sytuacji:
naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu
podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych,
wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
utrudniania lub destabilizacji działania Serwisu.
6. Akceptując warunki Serwisu Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Usługodawcy w sytuacji dopuszczenia się naruszeń, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału kary umownej w wysokości 70% wartości umowy. Zobowiązanie powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Usługodawcę odszkodowania od Usługobiorcy na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
2. Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Usługodawcy.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub Adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.
5. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 30 dni od dnia jego wpłynięcia.
6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie w szczególności konieczności uzyskania stanowiska podmiotów trzecich Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przyczynie opóźnienia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca na żądanie pisemne Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
2. Usługobiorca lub zainteresowany może zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o interpretację konkretnych postanowień regulaminu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy Serwisu.
4. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie informacji na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
5. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.
6. Ewentualne spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, UODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.